От народната мъдрост към професиите на бъдещето

Научи повече

 Тинтири-минтири учебни преживявания

Програмата “Тинтири-минтири” в своя STREAM формат е забавно съчетание между българското народно творчество и съвременния образователен подход STREAM – международно признат и прилаган модел на обучение (абревиатура за Science, Technology, Reading, Engineering, Arts & Math. Превръщаме народни приказки в обучителни проекти за деца на 7-12 г. под формата на преживявания. Участниците влизат в ролята на героите от дадена приказка и изживяват техните случки, патила и емоции. За да преминат през предизвикателствата, които се случват в приказката, децата прилагат наука (Science), технологии (Technology), инженерство (Engineering) и математика (Maths), а за да създадат костюмите си и да влязат в ролята на своя герой – четивна грамотност, критично мислене (Reading and writing) и много творчество (Аrts). Така превръщаме народната приказка от стара история в съвременно приключение.

Програмите развиват:

Четивната грамотност

Четивната грамотност е важна, за да могат децата да разбират и интерпретират даден текст. Четенето с разбиране и грамотността насърчават критичното мислене и креативността и  чрез тях децата откриват нови знания.

Инженерното мислене

Експериментите и опитите водят до желанието на децата да знаят повече и да намират отговори. Те се замислят за неща, които на пръв поглед не биха забелязали и разбират, че математиката и физиката са навсякъде. Откриват как действат различни физични закони и какво е нужно, за да се построи или направи определен обект.

Творческото мислене

За тези, които имат изявен интерес към изкуството, частта с напаравата на костюмите и декора, е изключително интересна. Всяко едно от децата може да прояви въображение и креативност при създаването на атрибутите, а ние от своя страна ги запознаваме със съвременни технологии като 3D моделирането и анимацията. По този начин обединяваме изкуство и технологии.

Критическото мислене

Препятствията, през които минават децата и намирането на отговори на определени проблеми, водят до възпитаване на критичното мислене. Задаването на въпроси как изобретенията им могат да станат по-добри, какво биха могли да променят,  как биха постъпили, ако са на мястото на героите в приказката, водят до по-задълбочен анализ и разсъждения.

Ползи

Обединяваме различни дисциплини за изследването на общи явления и разрешаването на общи проблеми, извлечени от сюжетите на приказките. Всеки става творец, житейски строител и изследовател. Онагледяваме сходството между минало и съвремие. Децата разбират как животът в миналото има връзка със съвремието и как такава връзка ще съществува и с бъдещето. Използваме детските приказки, народното творчество и играта – като близка за децата материя, за да ги предразположим по-лесно да опознаят и разберат науките и новите технологии.

Хвъркатият кон

Децата влизат в ролята на героите от приказката и преживяват техните случки, патила и емоции. Преминавайки от сцена в сцена, героите попадат на различни места и им се случват различни случки. Във всяка сцена те комбинират научни и технологични дейности, инженерна мисъл и математика, за да изградят своята среда (част от декорите и реквизита). Така превръщаме приказката от стара история в съвременно приключение.

Загубената пчела

“Загубената пчела” е поучителна българска приказка от Елин Пелин. Със сюжет за едно необмислено действие на малко момче, приказката повдига сериозен въпрос за така важната роля на пчелите в природата. На всяка сцена героите се сблъскват с различни предизвикателства. Така превръщаме народната приказка от стара история в съвременно приключение.

Ян Бибиян на Луната

В ролята на геройчетата от романа, децата ще построят ракетата “Светкавица”, с която Ян Бибиян да полети към Луната; ще създадат макет на Луната, където “Светкавица” да кацне; както и радиоприемник, чрез който Ян Бибиян да изпраща съобщения до Земята по време на лунния си престой. Ще разберат функциите на гравитацията и как се броят светлинните години; ще предприемат експедиция за картографиране на невидимата страна на Луната. Накрая със смелост и непримирим дух, ще “срешим чорлавите коси” на Ян Бибиян, за да пораснем и да се заредим със свежи сили за учебна година.

Посети Steampowered.team